Algemene Voorwaarden Carroparts/MB HR Advies/MB Beheer B.V.

                               

Inhoudsopgave:
1.            Algemene bepalingen.
2.            Aanbiedingen/orders/offertes.
3.            Levertijd/levering.
4.            Eigendomsvoorbehoud.
5.            Betaling.
6.            Prijzen.
7.            Reclames/garantie.
8.            Aansprakelijkheid.
9.            Montage.
10.          Opschorting/ontbinding/overmacht.
11.          Toepasselijk recht.
12.          Bevoegde rechter.

Hoofdstuk 1,

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.

De onderhavige voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot en overeenkomsten inzake de levering van zaken en/of diensten door MB Beheer B.V. aan de klanten. Daar waar MB Beheer B.V. staat wordt ook bedoeld MB Beheer B.V. handelend onder de naam Carroparts en MB HR Advies.  De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke volgende rechtsverhouding tussen MB Beheer B.V.  en een klant die eenmaal met MB Beheer B.V. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen.
Onder het begrip de klant dient in de onderhavige voorwaarden mede te worden verstaan opdrachtgever, cliënt, afnemer of koper.

1.2.

Indien MB Beheer B.V. om welke reden ook afziet van het in rekening brengen van kosten, ter zake van in opdracht verrichte revisie- of reparatiewerkzaamheden laat zulks onverlet de verplichting van de klant de ter zake opgestelde werkbon te ondertekenen ter vaststelling dat de op voornoemde bon verrichte werkzaamheden zijn uitgevoerd.

1.3.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers en/of vertegenwoordigers van MB Beheer B.V., welke niet de bevoegdheid hebben om MB Beheer B.V. middels bedoelde toezeggingen en/of afspraken aan derden te binden, binden MB Beheer B.V. niet. Het hiervoor in onderhavig lid gestelde is slechts anders indien de directie van MB Beheer B.V. bedoelde toezegging en/of afspraken alsnog schriftelijk erkent dan wel door MB Beheer B.V. reeds met de uitvoering van bedoelde toezeggingen en/of afspraken is aangevangen.

1.4.

Van de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden of een deel daarvan kan slechts worden afgeweken voor zover zulks door de directie van MB Beheer B.V. schriftelijk is bevestigd. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, dit in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW.

1.5.

Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat van de onderhavige voorwaarden enige bepaling of een deel daarvan in strijd met een bepaling van dwingend rechtelijke aard, de goede zeden of openbare orde mocht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling of het betreffende gedeelte daarvan als niet overeengekomen worden beschouwd, met dien verstande dat voor het overige de inhoud van onderhavige voorwaarden volledig van toepassing zal blijven.

1.6.

De opschriften boven de artikelen in de onderhavige voorwaarden maken geen deel uit van de voorwaarden zelf, maar zijn slechts bedoeld als summiere, wellicht onvolledige aanduidingen van de inhoud van de desbetreffende artikelen.

1.7.

Indien MB Beheer B.V. ter zake van de inhoud van de met de klant tot stand gekomen overeenkomst, de uitvoering dan wel een gedeelte daarvan, uitbesteedt aan een derde, zal de inhoud van de overeenkomst tussen MB Beheer B.V. en bedoelde derde, waaronder mogelijk mede dient te worden begrepen de inhoud van de door bedoelde derde gehanteerde Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, mede de inhoud van de overeenkomst tussen MB Beheer B.V. en haar klant kunnen bepalen, tenzij MB Beheer B.V. uitdrukkelijk bepaalt dat zulks niet het geval zal zijn. Op verzoek daartoe door de klant, doet MB Beheer B.V. de overeenkomst met bedoelde derde, dan wel de strekking van de inhoud van die overeenkomst en/of de door de derde gehanteerde Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden aan de klant toekomen.
1.9. Onder de in artikel 1.8. bedoelde uitbesteding dienen onder meer vervoerswerkzaamheden te worden begrepen.

Hoofdstuk 2.
AANBIEDINGEN/ORDERS/OFFERTES

2.1.

Alle offertes, aanbiedingen, reclames en opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald, steeds geheel vrijblijvend in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.
De overeenkomst komt eerst tot stand op het laatste van de navolgende genoemde tijdstippen:

–   schriftelijke bevestiging door MB Beheer B.V. van de ontvangen order;
–    ontvangst door MB Beheer B.V. van de eventueel overeengekomen vooruitbetaling.

2.2.

Orders, welke rechtstreeks, zonder voorafgaande offerte, bij MB Beheer B.V. zijn geplaatst, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging van MB Beheer B.V.

2.3.

Orders, welke door vertegenwoordigers van MB Beheer B.V. zijn opgenomen, zijn voor zowel MB Beheer B.V. als haar klanten bindend, met dien verstande dat MB Beheer B.V. het recht heeft binnen 8 werkdagen aan de klant schriftelijk mede te delen dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren. Indien de uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, geldt de order als geannuleerd, tenzij MB Beheer B.V. en de klant alsnog overeenstemming bereiken.

2.4.

Indien de inhoud van een order niet overeenkomt met de inhoud van hetgeen door MB Beheer B.V. schriftelijk is bevestigd, is MB Beheer B.V. gehouden de klant van deze afwijkingen schriftelijk op de hoogte te stellen, hetzij in de orderbevestiging, hetzij in een afzonderlijk schrijven. Indien de klant hierop niet binnen 5 werkdagen na dagtekening orderbevestiging dan wel het afzonderlijk schrijven, schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen conform de orderbevestiging, dan wel het afzonderlijk schrijven.

2.5.

Annulering van orders is, tenzij in de onderhavige voorwaarden anders wordt bepaald, slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van MB Beheer B.V., in welk geval MB Beheer B.V. zal zijn gerechtigd de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen aan de klant.

2.6.

De door MB Beheer B.V. en/of door haar vertegenwoordigers verstrekte catalogi, modellen, afbeeldingen, tekeningen, begrotingen alsmede al het door haar verstrekte reclamemateriaal geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken en/of diensten. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van die welke door de hierboven genoemde middelen ter kennis zijn gekomen van de klanten, maar waardoor geen wezenlijke wijzigingen worden gebracht in de technische of esthetische uitvoering van de zaken, verplichten MB Beheer B.V. niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht om ontvangsten of betaling van de geleverde zaken te weigeren, dan wel ontbinding te vorderen van de overeenkomst of deze ontbonden te verklaren.

2.7.

De door MB Beheer B.V. verstrekte catalogi, modellen afbeeldingen, tekeningen, begrotingen en alle andere hiermede verband houdende bescheiden, blijven te allen tijde haar eigendom en mogen zonder haar toestemming niet worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd, of aan derden ter inzage worden verstrekt. Indien naar aanleiding van enige offerte door MB Beheer B.V. uitgebracht, geen overeenkomst met de klant tot stand komt, behoudt MB Beheer B.V. zich het recht voor om de offerte, alsmede de daarbij verstrekte bescheiden terug te vorderen, aan welk verzoek de klant gevolg dient te geven door per omgaande bedoelde stukken franco aan MB Beheer B.V. terug te zenden.

2.8.

MB Beheer B.V. heeft het recht,indien een offerte niet leidt tot de totstandkoming van een overeenkomst, alle kosten, welke MB Beheer B.V. heeft moeten maken om de offerte te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de offerte heeft verzocht.

Hoofdstuk 3.
LEVERTIJD/LEVERING

3.1.

De levertijd en reparatieduur is indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen zoals bedoeld in artikel 6:83, sub a BW. De levertijd is vastgesteld onder de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst en dat de zaken tijdig aan MB Beheer B.V. worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of dat de zaken, dan wel een deel daarvan, niet tijdig aan MB Beheer B.V. zijn geleverd, wordt de levertijd met de tijdsduur van de vertraging verlengd.
Vertraging als hierboven omschreven geeft de klant generlei recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te annuleren, noch het recht contractuele betalingsverplichtingen op te schorten, te vertragen of anderszins daarvan af te wijken.

3.2.

Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af bedrijf MB Beheer B.V. Indien zaken bij de klant dienen te worden afgeleverd zijn de daaraan verbonden meerkosten voor ondermeer het transport voor rekening van de klant. MB Beheer B.V. bepaalt langs welke route en met welk vervoermiddel de zaken worden vervoerd. De zaken reizen voor rekening van de klant. Het risico van de zaken gaat op de klant over vanaf het tijdstip dat deze voor aflevering gereed staan en zulks aan de klant is gemeld.

3.3.

Indien de klant weigert de hem correct en onbeschadigde aangeboden zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder onder meer begrepen vracht- en opslagkosten, voor zijn rekening.

3.4.

Indien en voor zover MB Beheer B.V. op enig moment op zich heeft genomen de zaken voor of na levering te zullen monteren en/of te stellen, is zij gerechtigd de daaraan verbonden kosten, voor zover niet begrepen in het factuurbedrag, afzonderlijk in rekening te brengen.

Hoofdstuk 4.
EIGENDOMSOVERGANG

4.1.

Alle door MB Beheer B.V. geleverde zaken aan de klant blijven eigendom van MB Beheer B.V. tot het moment waarop alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van MB Beheer  B.V op de klant door de klant zijn voldaan.
4.2.

De klant is niet bevoegd de zaken waar op het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden te leveren, te verpanden, of op andere wijze te bezwaren, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde ook, jegens MB Beheer B.V..

4.3.

De klant is gehouden de gekochte en niet-betaalde zaken op behoorlijke wijze opgeslagen te houden en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand, diefstal, waterschade en dergelijke, zulks naar genoegen en met goedkeuring van MB Beheer B.V.. Overigens blijft de klant tegenover MB Beheer B.V. het gehele risico dragen voor alle directe of indirecte schade, welke aan die zaken door hemzelf of derden of enige andere oorzaak worden toegebracht.

4.4.

MB Beheer B.V. is te allen tijde gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen of te doen halen indien de klant niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens MB Beheer B.V. voldoet dan wel MB Beheer B.V. goede grond heeft te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

4.5.

Ter zake van door MB Beheer B.V. uit hoofde van het in onderhavig artikel teruggehaalde zaken zal de klant worden gecrediteerd tegen inkoopwaarde van bedoelde zaken waarbij MB Beheer B.V. eveneens de gemaakte kosten welke ondermeer zijn gemoeid met het terughalen van voornoemde zaken zal worden verrekend.

Hoofdstuk 5.
BETALING

5.1.

Betalingen geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, contant of op een door MB Beheer B.V. aan te wijzen bank- of girorekening na aflevering van de zaken en/of na het verrichten van diensten binnen 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van contante betaling is een door MB Beheer B.V. ondertekende kwitantie het bewijs van kwijting.

5.2.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijk. Opschorting door de klant van zijn betalingsverplichting zal slechts zijn toegestaan voor zover MB Beheer B.V. in redelijkheid het uitsluiten van de opschortingbevoegdheid niet kan tegenwerpen.

5.3.

Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan, verkeert hij vanaf de vervaldatum in verzuim, en is hij aan MB Beheer B.V. over het factuurbedrag, inclusief BTW, een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, of een gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag is overschreden.

5.4.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder in ieder geval begrepen declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover deze de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, welke door MB Beheer B.V. worden gemaakt om tot incasso van haar vordering op de klant te geraken, komen voor rekening van de klant. De kosten voor voldoening buiten rechte bedragen ten minste 15 % van de hoofdsom, met een absoluut minimum van € 250,= exclusief btw.

5.5.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is MB Beheer B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de klant op verzoek en ten genoegen van MB Beheer B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens MB Beheer B.V.

5.6.

Iedere betaling door de klant strekt in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de oudste vorderingen.

5.7.

Eventuele creditnota’s van MB Beheer B.V. worden met de eerstvolgende factuur van MB Beheer B.V., doch uiterlijk binnen een maand, verrekend.

5.8.

Hetgeen de klant uit hoofde van de overeenkomst aan MB Beheer B.V. verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval:
–  de klant surseance van betaling aanvraagt of aan de klant surseance wordt verleend;
–  de klant failliet wordt verklaard;
–   de klant tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming overgaat;
–    de vennootschap waartoe de klant behoort tot ontbinding overgaat;
–    de klant meer dan tweemaal niet tijdig betaalt;
–    beslag wordt gelegd, in welke vorm ook, op het vermogen van de klant.

5.9.

Het staat MB Beheer B.V. vrij in gevallen als genoemd in lid 5.8 van onderhavig artikel, de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Hoofdstuk 6.
PRIJZEN

6.1.

Alle prijzen, prijsopgaven en/of aanbiedingen, opgenomen in de prijslijsten, offertes, brieven etc. van MB Beheer B.V. zijn vrijblijvend in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door MB Beheer B.V..

6.2.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst tussen MB Beheer B.V. en de klant, doch voor het moment van levering, één of meer kostprijsfactoren, waaronder onder meer invoerrechten, accijnzen, prijzen van de in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst bestelde zaken, loonkosten en dergelijke, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft MB Beheer B.V. het recht de overeengekomen prijs, met inachtneming van het bovenstaande, te verhogen.

6.3.

De kosten voor verpakking en emballage zullen afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Hoofdstuk 7.
RECLAMES/GARANTIES

7.1.

De klant heeft een inspectieplicht en dient leveringen bij ontvangst, doch uiterlijk binnen 24 uur na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te inspecteren en eventuele geconstateerde tekortkomingen onverwijld telefonisch en schriftelijk, gemotiveerd en zo gedetailleerd mogelijk aan MB Beheer B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen welke redelijkerwijs bij nauwgezette inspectie ontdekt hadden kunnen worden. Ter zake het reclameren dient iedere levering te worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst, inhoudende dat reclames, betrekking hebbende op een bepaalde levering, geen invloed kunnen uitoefenen op voorgaande of volgende leveranties. Bezwaren van de klant welke betrekking hebben op hetgeen op de aan hem uitgebrachte factuur staat vermeld zoals bijvoorbeeld specificaties, omschrijvingen en prijzen, dienen binnen 5 werkdagen aan MB Beheer B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht met het op voornoemde factuur gestelde akkoord te zijn gegaan.

7.2.

Bij de inspectie vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, welke bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden, maar binnen twee maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en na ontdekking onverwijld telefonisch en schriftelijk zijn gemeld, worden voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten door MB Beheer B.V. aan haar toegerekend kunnen worden, door MB Beheer B.V. kosteloos ongedaan gemaakt door naar keuze van MB Beheer B.V. herstel of vervanging.

7.3.

Met betrekking tot de zaken, welke door MB Beheer B.V. van derden worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden, welke in opdracht van MB Beheer B.V. door derden worden uitgevoerd, zal MB Beheer B.V. niet tot enige verder strekkende garantie gehouden zijn, dan die welke zij van de desbetreffende derden te dien aanzien heeft verkregen. Door MB Beheer B.V. wordt op verzoek van de klant schriftelijk de inhoud kenbaar gemaakt van de door voornoemde derde jegens MB Beheer B.V. gehanteerde garantiebepalingen. Voor zover mogelijk zal MB Beheer B.V. een afschrift van door derden jegens MB Beheer B.V. gehanteerde garantiebepalingen doen toekomen. De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben kunnen nemen van door derden jegens MB Beheer B.V. gehanteerde garantiebepalingen.

7.4.

Zaken kunnen slechts door de klant worden geretourneerd, nadat MB Beheer B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Bij gebreke van schriftelijke akkoordverklaring is de klant onverminderd gehouden tot betaling van de openstaande factuurbedragen, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant zijn.

7.5.

Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking en zonder kosten, alsmede binnen de op het product door de fabrikant gemelde houdbaarheidsdatum. Retourzendingen dienen steeds franco te geschieden.
 

Artikel 8.
AANSPRAKELIJKHEID

8.1.

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is MB Beheer B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

8.2.

Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is MB Beheer B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
Evenmin is MB Beheer B.V. aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een gebrek aan een door haar vervaardigd product indien:

A.  MB Beheer B.V. het product niet in het verkeer heeft gebracht;

B.   het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop MB Beheer       B.V. het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dit gebrek later is       ontstaan;

C.  het product van MB Beheer B.V. noch voor de verkoop of voor enige           andere vorm van verspreiding met een economisch doel door MB Beheer      B.V. is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van het bedrijf van MB Beheer B.V..;

D.  het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

  1.  het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop MB Beheer B.V. het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

F.  wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek te wijten is aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

8.3.

De aansprakelijkheid van MB Beheer B.V. wordt mede bepaald op grond van haar product/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede door de wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.

8.4.

Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door MB Beheer B.V. aan de klant te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

8.5.

Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door MB Beheer B.V. of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de klant MB Beheer B.V. uitdrukkelijk en volledig.

Hoofdstuk  9.
MONTAGE

9.1.

Indien de uitvoering van een overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, meebrengt dat MB Beheer B.V. montagewerkzaamheden dient te verrichten, in of op een aan de klant toebehorende of ter beschikking staande werkplaats, dan zal de klant voor de deugdelijkheid van de voor de opdracht noodzakelijke werkplaats en/of voorzieningen instaan.

9.2.

De klant dient voor eigen rekening er voor zorg te dragen indien de uitvoering van de montagewerkzaamheden op de werkplaats bij de klant plaatsvinden, dat:

–  het personeel van MB Beheer B.V., hierna te noemen “het personeel”,           zodra dit op de plaats waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is aangekomen, met de werkzaamheden kan aanvangen;

–  het personeel te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden te verrichten, zowel binnen als buiten de normale werktijden, in laatstgenoemd geval niet dan nadat MB Beheer B.V. de klant    zulks tijdig heeft gemeld;

–  geschikte voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn;

–   de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, geschikt zijn voor transport;

–  de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn;

–  de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmateriaal, gas, water, elektriciteit, verlichting daaronder begrepen, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van MB Beheer B.V. staan;

–  alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gehandhaafd;

–  bij aanvang en tijdens de montage de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn;

9.3.

Indien als gevolg van het niet zijn voldaan van een of meerdere in lid 2 van onderhavig artikel genoemde voorwaarden vertraging ontstaat, zal de leveringstermijn evenredig aan de opgelopen vertraging worden verlengd welke noodzakelijk is om de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

Hoofdstuk 10.
OPSCHORTING/ONTBINDING/OVERMACHT

10.1.

In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van MB Beheer B.V., zal de klant niet tot ontbinding van de overeenkomst kunnen overgaan. Ontbinding door de klant kan slechts geschieden door rechterlijke tussenkomst.

10.2.

Ingeval door MB Beheer B.V. de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn voortvloeien, niet, niet-tijdig of niet behoorlijk zijn of worden nagekomen, zal de klant MB Beheer B.V. in de gelegenheid stellen om alsnog, alle omstandigheden in aanmerking genomen, binnen een redelijke termijn naar behoren te presteren.

10.3.

Onder overmacht wordt in onderhavige overeenkomst verstaan een niet aan MB Beheer B.V. toe te rekenen tekortkoming als gevolg van een buiten de macht van MB Beheer B.V. gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
oorlog of daarop gelijkende situaties, burgeroorlog, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, arbeidsongeschiktheid, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheden daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen, verstoring in valutaverhoudingen.

Hoofdstuk  11.
TOEPASSELIJK RECHT

11.1.

Op alle overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 12.
BEVOEGDE RECHTER

12.1.

Op alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daaruit mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassen en zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.